Dao Thanh, Toan, và Vo Thien Linh. A Driver Drowsiness and Distraction Warning System Based on Raspberry Pi 3 Kit. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 3 (1573750800): 184-192. Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/469.