Quoc-Hoang, Pham, Dang Xuan-Phuong, Doan Tat-Khoa, Le Xuan-Hung, Thi Lan-Huong Luong, và Nguyen Trung-Thanh. Optimization of Milling Process Parameters for Energy Saving and Surface Roughness. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 3 (1573750800): 173-183. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/468.