Pham Trong, Hoa. Analysis Effects of Oil Viscosity and Temperature on Orbit of Ring Gear in Internal Gear Motor and Pump . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 3 (1573750800): 153-161. Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/466.