Nguyễn Mạnh, Hùng. Nghiên Cứu Xác định điều Kiện Biên Cho Bài Toán Truyền Nhiệt Qua Các Lớp Mặt đường Nhựa khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 2 (1573750800): 132-142. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/464.