Lê Thị, Hà, và Khuê Nguyễn Thị Kim. Dao động Tự Do Của Dầm Nano Xốp Có Cơ Tính Biến Thiên. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 2 (1573750800): 95-103. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/460.