Đỗ Đức, Tuấn, và Đạt Vũ Tuấn. Đánh Giá Tuổi Thọ Mỏi Cho Khung Giá Chuyển Hướng Của Toa Xe Hàng MC . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 1 (1568566800): 1-10. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/451.