admin, admin. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 2 (Tháng Ba 10, 2020). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/448.