Nguyễn Đức, Toàn, và Tuấn Đỗ Đức. Thiết Lập Quy Trình Và Chương Trình Thử Nghiệm Mỏi Kéo Thuần Túy Vật Liệu Kim Loại Trên Máy Thử Nghiệm Mỏi LFV 500-HH. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 2 (1582909200): 145-153. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/446.