Nguyễn Đình, Hải, và Tuấn Trần Anh. Phân Tích đặc Trưng Dòng Chảy Trong Khe Nứt Của Vật Liệu Rỗng Bằng Phương Pháp Phần Tử Biên. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 2 (1582909200): 123-134. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/444.