Jung J., Kim, Nguyen Tri N.M., Nguyen Xuan Tung, và Hien Ta Duy. Reinforcing Cementitious Material Using Single-Walled Carbon Nanotube - Nylon 66 Nanofibers. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 1 (1580403600): 46-55. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/435.