Nguyễn Trung, Hiếu, và Thành Kiều Công. Nghiên Cứu Lắp Giảm Chấn Hộp Trục Cho Giá Chuyển Lò Xo Không Khí Không Xà Nhún . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 5 (1579107600): 397-406. Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/420.