admin, admin. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 1 (Tháng Giêng 1, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/416.