Nguyen Huy, Cuong, và Quang Ngo Dang. Experimental Study on Flexural Behavior of Prestressed and Non-Prestressed Textile Reinforced Concrete Plates. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 1 (1580403600): 37-45. Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/413.