Dao Thanh, Toan. A Study on Memory Data Retention in High-Temperature Environments for Automotive. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 1 (1580403600): 27-36. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/412.