Chu Tien, Dung. A Proposal of Methodology to Analyze Platoon Dispersion at Signalized Crosswalk Considering Pedestrian Demand and Crosswalk Length. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 1 (1580403600): 1-10. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/409.