Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 1 (Tháng Mười 23, 2019). Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/29.