Nguyen Thi Yen, Lien, Khanh Nguyen Duc, Quy Cao Minh, Yen Than Thi Hai, và Minh Bui Le Hong. A Study on the Determination of the Real-World Driving Characteristics of Motorcycles in Hanoi. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 4 (Tháng Chạp 1, 7600): 412-426. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1242.