Trinh Thi, Trang, và Hai Nguyen Luong. An Applied Grey Wolf Optimizer for Scheduling Construction Projects . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 4 (Tháng Mười-Một 27, 7600): 397-411. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1241.