Trinh Dinh, Toan. A Fuzzy-Based Methodology for Anticipating Trend of Incident Traffic Congestion on Expressways. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 4 (Tháng Chạp 1, 7600): 381-396. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1240.