Van Phuc, Le. Performance Evaluation of Korean Modified Asphalt Binder under Vietnam Conditions. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 4 (Tháng Mười-Một 26, 7600): 371-380. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1239.