Đoàn Phước, Thọ, và Tuấn Nguyễn Thanh. Nghiên Cứu Chế Tạo Băng Thử động Cơ Xe Máy. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 3 (1649955600): 316-326. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1204.