Nguyễn Văn, Mỹ, Nam Phan Hoàng, Hải Nguyễn Minh, và Hoa Hoàng Phương. Phân Tích Xác Suất Phá Hủy địa Chấn Cho Trụ Và Gối Cầu Của Công Trình Cầu Vượt Bê Tông Cốt Thép Trên Tuyến Cao Tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 3 (1649955600): 300-315. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1203.