admin, admin. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 2 (Tháng Hai 24, 2022). Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1155.