Vũ Thái, Sơn, Hưng Vũ Việt, Cường Nguyễn Tuấn, Anh Trương Đình Thảo, và Việt Trần Bảo. Xây Dựng Công Thức Dự Báo Hệ Số Thấm Của Bê Tông Rỗng Dựa Trên định Hướng Dữ Liệu. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 2 (1644886800): 176-188. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1152.