Đào Văn, Đông, và Sơn Trịnh Hoàng. Nghiên Cứu đánh Giá Quy Trình Và Chất Lượng Thi Công Thí điểm Mặt đường Bê Tông Geopolyme Tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 2 (1644886800): 154-167. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1150.