Du Thi Thu, Trang, và Ngoc Nguyen Anh. Algebra of Polynomials Bounded on Some Strips. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 1 (1642179600): 90-99. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1127.