Tran Van, Khoi, và Anh An Thi Hoai Thu. Optimal Supercapacitor Placement in an Urban Railway Line. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73, no. 1 (1642179600): 75-89. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1126.