Đào Sỹ, Đán, Kiên Phạm Hoàng, và Phê Phạm Văn. Nghiên Cứu Thực Nghiệm đánh Giá Cường độ Chịu Nén Của Bê Tông được Kiềm Chế Nở Ngang Bằng Tấm CFRP. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 9 (Tháng Chạp 9, 1200): 1010-1022. Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1095.