Christelle, Guigui, và Nga Vu Thi Thu. Impacts of the Specific Cake Resistance on Mbr Fouling for Wastewater Treatment. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 7 (1631638800): 841-849. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1008.