Vu Viet, Hung, Cuong Nguyen Tuan, Duy Nguyen Huu, Tho Ngo Nguyen Ngoc, và Phuoc Huynh Trong. Experimental Evaluation on Engineering Properties and Microstructure of the High-Performance Fiber-Reinforced Mortar With Low Polypropylene Fiber Content. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 7 (1631638800): 824-840. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1007.