Chu Tien, Dung. Exploring Factors Associated With Red-Light Running: A Case Study of Hanoi City. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 7 (1631638800): 800-810. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1005.