Nguyễn Sỹ Anh, T. Biến đổi Fourier Hàm Suy Rộng Và Nghiệm Của Phương Trình đạo Hàm Riêng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 5, 1623690000, tr 646-59, doi:10.47869/tcsj.72.5.11.