Đỗ Xuân, Q., và N. Vũ Thị. Phân Tích Tĩnh Dầm Trên Nền đàn Hồi Có Kể đến Sự Không Tiếp Xúc Giữa Dầm Và Nền Sử Dụng Phần Tử Dầm - Nền Dị Hướng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 5, 1623690000, tr 552-64, doi:10.47869/tcsj.72.5.4.