Vũ Văn, N., và K. Phạm Văn. Sự Phát Triển Của Sóng Stem Dọc đê Tường đứng Dạng Rỗng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 5, 1623690000, tr 525-3, doi:10.47869/tcsj.72.5.2.