Huu Manh, T., D. Anh Duong, N. Ngoc Anh, N. Trung Duc, N. Binh Minh, M. Thi Huong, và N. Minh Hieu. Adherence to Mask Wearing on Public Transport During the COVID-19 Pandemic and Influential Factors: The Case of Hanoi. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 4, 1622048400, tr 486-97, doi:10.47869/tcsj.72.4.8.