Dang Thuy, C. An Experimental Study on Production of High Strength Non-Shrink Grout Containing Fly Ash. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 4, 1622048400, tr 477-85, doi:10.47869/tcsj.72.4.7.