Huynh Trong, P., K. Lam Tri, B. Pham Trong, và P. Phan Huy. Application of Self-Produced Artificial Sand in the Production of Green Mortar. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 4, 1622048400, tr 468-76, doi:10.47869/tcsj.72.4.6.