Nguyễn Hồng, P., và C. Chu Quang. Nghiên Cứu Phân Tích Lún Thực đo Và Dự Báo Lún Nền đường Sắt Tốc độ Cao. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 3, Oct. 9600, tr 277-90, doi:10.47869/tcsj.72.3.4.