Nguyễn Văn, T., và H. Tạ Duy. Phân Tích đặc Trưng Ngẫu Nhiên Của Tần Số Dao động Riêng Của ô Tô Với Nhiều Tham Số Ngẫu Nhiên. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 2, 1613322000, tr 215-26, doi:10.47869/tcsj.72.2.7.