Nguyen Thi Ngoc, Y., V. Tran Trung, và G. Nguyen Hoang. Establishment the Program and Mathematical Diagrams of Embankment Stability Analysis on Soft Soil Reinforced by Soil Cement Columns. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 1, Oct. 7600, tr 107-16, doi:10.47869/tcsj.72.1.12.