A., I., S. P., F. M., và M. M. “Identification and Analysis of Shoreline Changes over Fishermen Settlement Along the Coast of Sungaibuntu and Cemarajaya Village, Karawang Regency, West Jav”a. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 1, Dec. 7600, tr 95-06, doi:10.47869/tcsj.72.1.11.