Le Hong, L., L. Dao Duy, và H. Pham Duy. The Effect of Vietnam’s Nano-Silica on Mechanical Properties of High-Performance Concrete. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 1, Dec. 7600, tr 76-83, doi:10.47869/tcsj.72.1.9.