Toan Trinh, D. Fuzzy-Based Quantification of Congestion for Traffic Control. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 1, Dec. 7600, tr 1-8, doi:10.47869/tcsj.72.1.1.