Phạm Lê, T., và T. Nguyễn Đức. Xây Dựng Chương Trình Tính Toán Kiểm Nghiệm Khoảng Cách Hãm Toa Xe Khách Vận Dụng Trên đường Sắt Việt Nam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 9, 1609088400, tr 1094-06, doi:10.47869/tcsj.71.9.8.