Trần Thị Vân, N., S. Trương Hoành, và H. Trần Vĩnh. Nghiên Cứu Chế Tạo Lớp Mạ Composite Ni-CBN Trên Nền Phẳng để Chế Tạo Thanh đá Mài Và đĩa Mài CBN Bằng Phương Pháp Mạ điện Hóa. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 8, 1603818000, tr 935-43, doi:10.47869/tcsj.71.8.5.