admin, admin. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 8, Oct. 2020, https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/657.