Thuy Anh, N., và L. Hai Bang. Development of ANN-Based Models to Predict the Bond Strength of GFRP Bars and Concrete Beams. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 7, Dec. 8800, tr 814-27, doi:10.47869/tcsj.71.7.7.