Dang Thuy, C., và C. Le Minh. An Experimental Investigation of the Bond Behavior Between the Reinforcement and Lightweight Aggregate Concrete. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 4, 1590598800, tr 380-7, doi:10.25073/tcsj.71.4.7.