Ta Duy, H. A Static Analysis of Nonuniform Column by Stochastic Finite Element Method Using Weighted Integration Approach . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 4, 1590598800, tr 359-67, doi:10.25073/tcsj.71.4.5.