Huy Nghia, N., T. Sy Sua, và N. Minh Hieu. Evaluating the Maiden BRT Corridor in Vietnam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 4, 1590598800, tr 336-4, doi:10.25073/tcsj.71.4.3.